Bierensstraat 6, 4697GE Sint-Annaland
Het is donderdag 9:41Sorry, wij zijn nu gesloten

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Sint-Annaland, 2 mei 2023 

Aan de leden, 

Het bestuur van Streekmuseum De Meestoof nodigt u uit voor haar Algemene Leden Vergadering, die gehouden zal worden op: 

Dinsdag 16 mei 2023 

Aanvang 19.30 uur

In ons atrium, Bierensstraat 6 Sint Annaland 

Wij vragen u om u aan te melden voor deze vergadering via onderstaand formulier, uiterlijk tot 13 mei 2023.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17-05-2022 
 4. Jaarverslag 2022 
 5. Financiële zaken
  • Jaarrekening 2022
  • Verslag kascommissie 
  • Benoeming nieuw lid kascommissie 
  • Begroting 2023 
 6. Aftredend en herkiesbaar Piet van Dijke
 7. Pauze 

Na de pauze zullen wij een historische film vertonen.

Namens het bestuur, 

Rianne Verhees, secretaris 

Het verslag ALV, jaarverslag, jaarrekening en verslag kascommissie 2022 liggen een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage. De bescheiden kunnen op aanvraag ook digitaal aan u verzonden worden.

Aanmelden voor Algemene Leden Vergadering
Naam
Naam
Voorletters en tussenvoegsel
Achternaam
Aan- of afwezig
Toestemming gebruik gegevens *