Bierensstraat 6, 4697GE Sint-Annaland
Het is zaterdag 17:54Sorry, wij zijn nu gesloten

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Sint-Annaland, 2 mei 2024 

Aan de leden, 

Het bestuur van Streekmuseum De Meestoof nodigt u uit voor haar Algemene Leden Vergadering, die gehouden zal worden op:

Dinsdag 14 mei 2024
Aanvang 19.30 uur
in ons atrium, Bierensstraat 6 Sint Annaland

Wij vragen u om u voor deze vergadering aan te melden via onderstaand formulier, uiterlijk tot 10 mei 2024.

Agenda: 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 16-05-2023 
 4. Jaarverslag 2023 
 5. Financiële zaken
  • Jaarrekening 2023
  • Verslag kascommissie 
  • Benoeming nieuw lid kascommissie 
  • Begroting 2024
 6. Aftredend en herkiesbaar Han Moerland
 7. Toestemming van de leden om te onderzoeken de gebouwen in een aparte stichting op te nemen.
 8. Het museum dient te gaan beschikken over een alcoholvergunning en daartoe moet een bestuursreglement worden vastgesteld. 
 9. Pauze 
 10. Het tweede gedeelte van de vergadering zal ingevuld worden door Cees van Broekhoven, die uitleg geeft over de invulling van Reizen in de Tijd in ons museum. 
 11. Daarna zal een filmpje getoond worden van Zuid-West TV over ons museum. 

Namens het bestuur, 

Rianne Verhees, secretaris 

Het verslag ALV, jaarverslag, jaarrekening en verslag kascommissie 2023 liggen een half uur vóór aanvang van de vergadering ter inzage. De bescheiden kunnen op aanvraag ook digitaal aan u verzonden worden.

Aanmelden voor Algemene Leden Vergadering
Naam
Naam
Voorletters en tussenvoegsel
Achternaam
Aan- of afwezig
Toestemming gebruik gegevens *